ГРАФОЛОГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

«Некомпетентні люди є загрозою для громадян. Неуки не здатні приймати влучних – безпечних рішень» [1, с. 19]. Важко посперечатись з такими твердженнями. Але що робити? Як бути, коли неуки йдуть у владу та на керівні посади? Як відсіяти, або хоча б мінімізувати їх кількість? Над цим питання тривалий час працювали і працюють зараз багато науковців  та спеціалістів у сфері HR-менеджменту. На нашу думку, такий «фільтр» є, і він відносно ефективно працює в тих країнах, де його приймають як додатковий інструмент у роботі з людськими ресурсами. Я маю на увазі таку галузь знань, як графологія. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

 

ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ

Останнім часом все частішими є звернення до експертів-почеркознавців з проханням встановити, у якому психофізіологічному стані перебував виконавець рукописного тексту в момент його написання. Значна частина експертів відмовляється від вирішення поставленого питання, мотивуючи відсутністю науково обґрунтованої методики, інші – браком знань, ще інші відсилають до фахівців з судово-лінгвістичної експертизи або ж до фахівців-психологів. Виникає цілком слушне запитання – хто ж має проводити таку експертизу? Continue reading “ОСОБИСТІСТЬ І. МАЛИНОВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАФОЛОГІЇ”

ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?

Судове почеркознавство за останніх років досягло значних результатів у вирішенні ідентифікаційних задач. Водночас проблематичними і не до кінця вирішеними залишаються задачі діагностичні та класифікаційні. Використання традиційних підходів дослідження зазначеної проблематики не дають бажаних результатів. Методики, що існуються наразі, або малоефективні, або втрачають свою актуальність. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ В СУДОВОМУ ПОЧЕРКОЗНАВСТВІ: ДРУГИЙ ПРИХІД ЧИ НОВИЙ ПІДХІД?”

ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ / PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

ПСИХОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Анотація: Розглядається необхідність розроблення методики та запровадження у практику психолого-почеркознавчої експертизи.

Ключові слова: письмо, почерк, графологія, психолого-почеркознавча експертиза.

PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS

Annotation: The need to develop a methodology and to implement a psychological and handwriting examination is considered.

Key words: writing, handwriting, graphology, psychological and handwriting examination.

ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК НОВЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЬЕКТОВ

Аннотация: Рассматривается необходимость разработки и внедрения в практику психолого-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: письмо, почерк, графология, психолого-почерковедческая экспертиза.

 

В системі криміналістичного дослідження речових доказів почеркознавство займає особливе місце. Це пояснюється з одного боку різноманітністю властивостей письмової навички в рукописах, а з іншого – динамічністю цих властивостей в різних письмових ситуаціях. За останні три десятиліття XX століття зовнішні фактори – об’єктивні (до яких відноситься методика навчання письму, взірці (зразки) письма – прописи, пишучі прилади тощо) і внутрішні фактори – суб’єктивні (до яких відносяться анатомічні, фізіологічні і психологічні особливості особи) зазнали суттєвих змін [1]. Continue reading “ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НОВИЙ ВИД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ / PSYCHOLOGICAL AND HANDWRITING EXAMINATION AS A NEW KIND OF STUDY OF HANDWRITTEN ITEMS”

Графологія: модна тенденція чи вимога часу?

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

Графологія. Її нещадно критикують за відсутність наукового підґрунтя і підносять до небес як універсальний інструмент – ключ, яким можна відкрити усі потаємні куточки людської підсвідомості. Так що ж таке графологія: модна тенденція чи вимога часу? Continue reading “Графологія: модна тенденція чи вимога часу?”

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

УДК 343.982.43

ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

GRAPHOLOGY AS A PROMISING METHOD OF SOLVING CERTAIN DIAGNOSTIC PROBLEMS WITHIN FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION

ГРАФОЛОГИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧЬ В СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

 

Анотація. Розглядається питання використання положень графології у вирішенні окремих діагностичних завдань при проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Ключові слова: письмо, почерк, почеркознавча експертиза, діагностика, графологія.

Annotation. The article considers the issue of using the provisions of graphology in solving of certain diagnostic problems during forensic handwriting examination.

Key words: writing, handwriting, handwriting examination, diagnosis, graphology.

Аннотация. Рассматривается вопрос использования положений графологии в решении отдельных диагностических задач при производстве судебно-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: письменность, почерк, почерковедческая експертиза, диагностика, графология.

Останнім часом у судовому почеркознавстві гостро постає питання вирішення, поряд з ідентифікаційними, діагностичних задач. Існуючих на сьогодні методів вже недостатньо. Коло питань діагностичного характеру, що потребують вирішення, розширюється, а існуючих методичних напрацювань недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби практики. Continue reading “ГРАФОЛОГІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ”

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ БУЛІНГУ ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

На сьогодні питання булінгу та домашнього насильства стоїть доволі гостро. Зміни, особливо економічні, які відбуваються в країні, не кращим чином відображаються на психологічному стані суспільства та на криміногенній обстановці. Значна частина правопорушень, в тому числі і кримінальних, залишаються латентними. З’явились нові правопорушення, що потребують відповідного реагування з боку держави, зокрема таке явище, як булінг. Збільшується кількість насильства в сім’ї. Значна частина випадків булінгу та домашнього насильства залишаються без відповідного правового реагування. Все це в комплексі призводить до важких наслідків, а інколи, і до невідворотніх.

Чи є механізми, що дозволять виправити ситуацію, виявляти прояви домашнього насильства та булінгу ще до того, як вони почнуть давати свої «гіркі» плоди? Ми вважаємо, що є.

Continue reading “ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГРАФОЛОГІЇ У ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ БУЛІНГУ ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА”

РУКОПИСНЕ ПИСЬМО: МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРИХОВАНІ ПРОБЛЕМИ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

Почеркознавча експертиза є однією із найстаріших і найбільш затребуваних видів експертиз у слідчій та судові практиці. Незважаючи на розробленість криміналістичних методик дослідження почерку, щоразу виникають проблемні питання, які потребують нагального вирішення. Особливої уваги заслуговує проблематика вирішення окремих діагностичних та класифікаційних задач при дослідженні почеркових об’єктів. З чим це пов’язано? Continue reading “РУКОПИСНЕ ПИСЬМО: МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРИХОВАНІ ПРОБЛЕМИ”

НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЧЕРКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

У слідчій та судовій практиці досить часто виникає необхідність в отриманні загальної інформації про особу, яка виконала рукописний текст. Якщо особа відома, то таку інформацію можна отримати шляхом проведення гласних та негласних слідчих дій. Більш проблематичним є отримання відомостей про виконавця рукопису у тих випадках, коли документ не підписано і його авторство потрібно встановити, або коли авторство документа викликає сумніви. Continue reading “НЕІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОЧЕРКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”