Науково-дослідна лабораторія дослідження документів та почерку (далі – Лабораторія) утворена як окремий структурний підрозділ НаУОА, на базі Навчально-наукового інституту ту права ім. І. Малиновського.

Науково-дослідна лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами ректора,  розпорядженнями першого проректора з навчально-наукової роботи, рішеннями Вченої ради та ректорату НаУОА, а також Положенням.

Загальною метою діяльності Лабораторії є напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем в конкретній сфері та галузі науки.

Діяльність Лабораторії передбачає співпрацю з іншими структурними підрозділами НаУОА, галузевими службами та підрозділами міністерств та відомств України, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України, державними та недержавними підприємствами, установами й організаціями, громадськими об’єднаннями, діяльність яких стосується проблематики Лабораторії.

 

Основними функціями Лабораторії є:

Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам у питаннях пов’язаних з обігом документів.

Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт.

Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії.

Розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

 

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі судового документознавства.

Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.

Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу інших вищих навчальних закладів.

Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.